นักขี่ม้าออสเตรเลีย กล่าวว่าจะทำให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ นักขี่ม้าออสเตรเลีย

นักขี่ม้าออสเตรเลีย ต้องการ ทำงาน เพื่อเสนอ ชื่อนักกี ฬาให้กับ การแข่ง ขันกีฬา โอลิม ปิกและพา ราลิม ปิกที่ โตเกียว โตเกียว 2020 หลังจาก หน่วยงาน ปกครอง ระดับชาติ

เข้าสู่ การบริ หารโดย สมัครใจ องค์กร เข้าสู่ การบริ หารงาน ด้วยความ สมัครใจ หลังจาก ถอนเงิน ทุนจากสปอร์ต ซึ่งทำ ให้การ ปกครอง ของขี่ ม้าของ ประเทศเป็นไป อย่างราบ รื่นและ

ทำให้ เกิดความ กังวล เกี่ยวกับ สวัสดิภาพ ของผู้ เข้าร่วม การแข่งขัน “เราจะไม่ ใช้มาตร การเหล่า นี้เบา ๆ แต่ความ สำคัญของ เราคือ การที่ ดีขึ้นใน ระยะยาว ของการ ไม่เป็นที่ยอมรับ

เล่นกีฬา และสวัสดิ การและ ความปลอด ภัยของ ทุกคน ขี่ม้าออส เตรเลีย นักกีฬา เข้าร่วมการ เจ้าหน้าที่ และอา สาสมัคร” กีฬาออสเตร เลียกล่าว ในงบตามที่ ซิดนีย์ ประกาศ

“ในช่วง ไม่กี่ปี ที่ผ่านมา ความเป็น ผู้นำและ การกำ กับดู แลของงาน ได้ลดลง จากมาตร ฐานที่ ยอมรับ ได้โดย การลาออก ของกรรมการ 8 คนซึ่งรวมถึงเก้าอี้ 3 ตัวใน

ช่วง 16 เดือนที่ผ่านมา “เราจะ กลับมา ทบทวน ตำแหน่ง ของเรา ในเรื่องเหล่า นี้อีกครั้ง เมื่อทาง ทีมงาน แสดงให้ เห็นถึง ความพึง พอใจ ของเรา ที่ได้ พัฒนา ขึ้นและ

นักขี่ม้าออสเตรเลีย

จะนำ ไปใช้เป็น รูปแบบ การกำ กับดูแล ใหม่ที่ บรรลุความ ต้องการ หลักของ เรา

ในการ เป็นประ ชาธิปไตย เชิงโครงสร้าง คณะกรรม การขี่ม้าออส เตรเลีย ยืนยัน ว่าได้เข้าร่วม โดยสมัครใจกับ เคร็ก เชพพาร์ด และ เคต คอนโนลี่ จาก โคตรดา ได้รับ

การแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลระบบอาสาสมัคร”สิ่งนี้เป็นผลมาจากการถอนเงินทุนโดยบริษัทกีฬา ซึ่งได้เห็นว่าจนกระทั่งองค์กรเป็นตัวแทนของการเป็นสมาชิกและความมั่นคง

ในการกำกับดูแลและการดำเนินงานพวกเขาไม่สามารถเชื่อถือได้โดยสุจริตต่อการสนับสนุนกองทุนสาธารณะ” ทางทีมงานกล่าว “เมื่อรวมกับผลกระทบของ โควิค-19 ต่อรายได้ที่

เราคาดการณ์ไว้นี้ทำให้องค์กรมีความเสี่ยงในการซื้อขายที่ไม่มีหนี้สิน “เห็นได้ชัดว่ารุ่น ปัจจุบันไม่ทำงาน “ความตั้งใจในการเข้าสู่ งานโดย สมัครใจ คือการ หลีกเลี่ยง กีฬาขี่ม้า

การล้ม ละลาย ซึ่งจะ ทำให้ เกิดหายนะ และสร้าง เงื่อนไข สำหรับ ชุมชน ขี่ม้าที่ ประสบ ความสำ เร็จและ ยั่งยืน ในอนาคต “มีผล ทันที โปรแกรม ประสิทธิ ภาพสูงจะ ถูกถ่าย โอนภาย ใต้การ กำกับ ดูแลของ สถาบัน กีฬา แห่งออส เตรเลีย “ คณะทำ งานที่มี ประสิทธิภาพ สูงจะยัง คงอยู่ ในสถาน ที่การระดมทุนคืนสู่เอไอเอสและโปรแกรมจะดำเนินการต่อไป

เพื่อแสวงหาทองคำขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาโอลิม ปิกที่จะมาถึง “เราได้รับคำแนะนำแล้วว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับการจัดการพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง” นักขี่ม้า กล่าวเพิ่มเติม

ว่าไม่มีการสูญเสียงานตามที่วางแผนไว้โดยองค์กรหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในฐานะ “องค์กรตัวแทนประชาธิปไตยและ ดูบอลสด

องค์กรกีฬาแห่งชาติที่มั่นคง”ลีห์ คลิฟฟอร์ด เก้าอี้แผง ที่มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มองค์กรได้ตระหนักถึง ความต้องการ สำหรับ การเสนอชื่อ สำหรับโอลิม ปิกและพาราลิมปิกเกมส์ คลิฟฟอร์ด กล่าวว่าองค์กร จะติดต่อ ประสานงาน กับคณะกรรมการโอ ลิมปิก และคณะกรรมการพาราลิมปิกส์ องค์กรปกครอง แห่งชาติต้องเลือกทีม สำหรับเกม ซึ่งหมายความว่า ต้องออกจากตำแหน่ง ก่อนที่จะเสนอชื่อนัก กีฬาคนใหม่