เอฟอีไอ สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ ได้เผยแพร่แนวทางของตัวเอง เอฟอีไอ

เอฟอีไอ ได้คิด จะทำ การปรับ รายละ เอียดซึ่ง เป็นการ ปรับให้ เข้ากับ การระ บาดใหญ่

ของ โคโร น่าไวรัส เพราะเมื่อ กีฬา กลับมา สหพันธ์ ขี่ม้า นานาชาติ เผยแพร่ นโยบาย

เพื่อเพิ่ม ความปลอด ภัยของ การแข่ง ขันใน ช่วงการ ระบาด ใหญ่ของ โคโรน่า ไวรัส ซึ่งมี วัตถุ ประสงค์ เพื่อช่วย เหลือองค์ กรและ สหพันธ์ แห่งชาติ ด้วยการ กีฬาโอลิมปิก

เริ่มต้น กีฬา อีกครั้ง อย่างปลอด ภัยตามข้อ จำกัด ระดับ ประเทศ และระ ดับท้องถิ่น มันจะ

ใช้กับ เหตุการณ์ ทั้งหมด ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎา คมและ จะจำ กัดความ เสี่ยงของ

การแพร่ เชื้อที่ เหตุการณ์ จนกว่า การรัก ษาที่ มีประ สิทธิ ภาพหรือ วัคซีน จะถูก กำหนด โดยองค์ การอนา มัยโลก ผู้จัดงาน จะทำ การประ เมินความ เสี่ยงกับ รัฐบาล แห่งชาติ

เอฟอีไอ

และสหพันธ์ แห่งชาติ รวมทั้ง หน่วยงาน ด้านสาธาร ณสุข

ผู้ที่ ไม่ปฏิบัติ ตามมาตร การเหล่า นี้จะ ถูกลบ กิจกรรม จากปฏิทิน มาร์กฮาร์ท ประธาน

คณะกรรม การการแพทย์ จะได้ พัฒนา ความคิดนี้ แต่รู้ สึกดี ใจที่ ได้เห็น มันใน ตอนนี้ ฮาร์ต กล่าวว่า:

“โควิค-19 ทำให้ เกิดการ หยุดชะ งักอย่าง ใหญ่หลวง ต่อการ ทำงาน และกิจ กรรมระ ดับชาติ ซึ่งส่ง ผลกระ ทบอย่าง มากต่อ ผู้เข้า ร่วมการ แข่งขัน ขี่ม้า ทุกคน กีฬาขี่ม้า

“เราทุก คนอยู่ ในนี้ ด้วยกัน และโรค ระบาด นี้จะ อยู่กับ เราอย่างน้อย 12 ถึง 24 เดือน

“ เราจำ เป็นต้อง ปรับตัว ให้เข้ากับ“ ปกติใหม่” เมื่อเรา ก้าวไป ข้างหน้า “สหพันธ์ ขี่ม้า นานาชาติ

มุ่งมั่น ที่จะ ช่วยเหลือ สหพันธ์ แห่งชาติ และ ผู้จัด งานอี เวนต์โดย จัดหา ทรัพยา กรเพื่อ

ประเมิน ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น จากเหตุ การณ์ต่าง ๆ จากขั้น ตอนการ วางแผน

และบรร เทาความ เสี่ยงดัง กล่าวผ่าน มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง “ ในขณะ ที่เรา คาดหวัง ผลตอบ แทนจาก การแข่ง ขันอย่าง ค่อยเป็น ค่อยไป เราต้อง ทำทุก อย่างเท่า ที่ทำ ได้เพื่อ ลดความ เสี่ยงของ การแพร่ กระจาย และการ แพร่กระ จายของ โควิค-19 ต่อไป ดูบอลสด

“ นี่เป็นเรื่องของ การสาธารณสุข และมันก็เป็นวิธี ที่กีฬาสามารถ แสดงให้เห็นถึง หน่วยงานของรัฐ ว่ามันพร้อมที่จะ เริ่มกิจกรรมใหม่” ทั่วโลกมีผู้ได้รับ การยืนยันแล้วกว่า 6.2 ล้านรายใน โควิค-19 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มี ผู้เสียชีวิตกว่า 371,000 คน