Month: พฤษภาคม 2021

ถึงเวลาที่ดาวแข่ง ฉันคิดว่า Appreciate มันอาจจะประมาณ 2/1 แต่ฉันไม่คิดว่าเราจะเข้าใกล้ราคานั้นเมื่อถึงเวลาที่ดาวแข่ง

ถึงเวลาที่ดาวแข่ง ดูเหมือนว่าท…