Category: ข่าวการแข่งขันขี่ม้าต่างประเทศ

ถึงเวลาที่ดาวแข่ง ฉันคิดว่า Appreciate มันอาจจะประมาณ 2/1 แต่ฉันไม่คิดว่าเราจะเข้าใกล้ราคานั้นเมื่อถึงเวลาที่ดาวแข่ง

ถึงเวลาที่ดาวแข่ง ดูเหมือนว่าท…